Trotuarele de la Valea Dragului – în administrarea Consiliului Local

Este decizia luată de consilierii județeni, prin adoptarea unui proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Valea Dragului:

”Având în vedere Referatul de aprobare nr.15010 din 04 noiembrie 2019 a preşedintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, Raportul de specialitate nr.1501 l din 04 noiembrie 2019 al Direcției logistică tehnologia informației și managementul spitalelor, precum și adresele nr.9G6 din 25 octombrie 2019 și nr.951 din 06 noiembrie 2019 ale Consiliului Local al Comunei Valea Dragului, Județul Giurgiu;

Văzând prevederile art.297 alin.(1) 1it.d), art.299 și art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și art.22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1 fi77 privind regimul drumurilor,

Țănând cont de prevederile art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art.173 a1in.(1) 1it.c), art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 349 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrare Consiliului Local a1 Comunei Valea Dragului a terenului în suprafață de ll 1.858 mp, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, reprezentând trotuare stânga-dreapta aferente tronsonului de drum județean DJ 401 situat în intravilanul Comunei Valea Dragului, pe perioada executării lucrărilor de investiții aferente proiectului „Realizare trotuare în Comuna Valea Dragului, Județul Giurgiu”.

Art.2.Terenul este înscris în Cartea Funciară nr.31668, identificat cu Numărul Cadastral 31668 al Comunei Valea Dragului.

Art.3. Valoarea de inventat a tronsonului de drum mai sus menționat este 13.866.589,68 lei.

Art.4. Darea în administrare a terenului se aprobă de la semnarea Protocolului de predare — primire și până la recepția finală a lucrărilor executate în cadrul proiectului „Realizare trotuare în Comuna Valea Dragului, Județul Giurgiu”, până la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

Art.5. Dreptul de administrare asupra terenului se va înscrie în Cartea funciară de către titularul acestui drept.

Art.6. Predarea — primirea terenului se efectuează în cel mult 30 de zile de la data prezentei în baza unui protocol de administare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.7. Comuna Valea Dragului Valea Dragului, are obligația obținerii avizelor pentru lucrările de investiții, suportarea tuturor cheltuielilor necesare și va transmite Consiliului Județean Giurgiu documentele necesare în vederea majorării valorii de inventar după realizarea investiției.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor și Consiliului Local al Comunei Valea Dragului care raspund punerea în aplicare a acesteia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii