Se caută manager la Spitalul Izvoru

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie lzvoru, anunță organizarea concursului, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, șos.București, nr.10, în conformitate cu prevederile Normelor dc organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și la Spitalul de Pneumoftiziotogie lzvoru, aprobate prin Dispoziția nr. 318 din 27 iulie 2018 a Preşedintelui Consiliului Judcțean Giurgiu.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Giurgiu, șos.București, nr.10, in perioada 4 iulie 2020 – 29 iulie 2020, desfășurându-se în două etape:

 

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în perioada 4 – 9 iulie 2020, ora 16°°, constituie etapă eliminatorie;

Etapa de susținere publică și de evaluare cuprinde:

Proba scrisă, un test grilă de verificare a cunoștințelor, (timp 3 ore, nota minimă 7) în data de 13 iulie 2020, incepănd cu ora 10°°

Proba de susținere a proiectului de management, care se va desfășura pe baza

temelor-cadru, în data de 20 iulie 2020, începând cu ora 10°°

Interviul de selecție, în data de 23 iulie 2020, incepând cu ora 10°°

 

La examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:

 • să cunoscă limba română, scris și vorbit;
 • să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • să fie absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății sau să fie absolvenți ai unul masterat sau doctorat în management sanitar, economie sau administrativ organizat într-o instituție de învătămnânt superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime in posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

–  nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

– nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, pe lângă criteriile cumulative, și

următoarele documente:

 • cererea dc înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;

 

 

 

 

 

 

 • copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sanitar prevăzute la art.2 alin.1), lit.c) ori copie legalizată a diplomei de masteratsau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat intr-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii după caz;
 • curriculuin vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lunga durată sau copie certificată pentru conformitate a Carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința medicală din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • declarația pe propria răspundere că nu este urmărit penal și nu are cunoștintă că a început urmărirea penală asupra sa;
 • copie legalizată a actelor dc identitate (certificat de căsătorie etc. prin care și-a schimbat numele, după căsătorie);

–  proiectul de mangement realizat de candidat;

– chitanța de plată a taxei de participare la concurs.

 

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 15 iunie 2020, ora l0, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Normele de organizare și desfășuiare a concursului, bibliografia și temele cadru pentru proiectul de management sunt afișate pe site-ul Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru și pe site-ul Consiliului Județean Giurgiu.

Relatii suplimentare se pot obține la Secretariatul concursului, asigurat de Biroul Resurse Umane al unității, telefon 0246/265023, la avizierul clădirii, site-ul unității: spital- izvoru.ro (secțiunea lnfo – Anunțuri).

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalul dc Pneumoftiziologie Izvoru, sat Izvoru, str.Principală, nr,66, Comuna Vânătorii Mici, județul Giurgiu, până la data de 3 iulie 2020, ora 15′ , de luni până joi, între orele 08-15 și vineri între orele 08 -13.

Taxa de concurs este de 500 lei și va putea fi achitată la casieria spitalului sau în contul RO37TREZ32221F335000XXXX deschis la Trezoreria Bolintin Vale (cod fiscal 4352638).

Comentarii