Reabilitarea DJ 413 – din nou pe masa consilierilor județeni

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea actualizării Devizului general cn urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 11472018, a principalilor indicatori tehnico — economici, precum si a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local pcntru obiectivul dc investiții “Reabilitare DJ 413 DC 603 Halta CFR Miltai Bravu DN 41, km 0+000 9+690; 9,690 km”

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

 

Avănd in vedere referatul de aprobare a1 preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, înregistrat la nr. 12530 din 18 septembrie 2019, Avizul Comisiei economice, dezvoltare regională si integrare euiropeană, Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții și Raportul de specialitate nr. 12531 din 18 septembrie 2019 a1 Direcției economice si investiții;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

Ținând cont de prevederile art. 178 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 — Codul administrativ;

în temeiul art. 173 alin. (3) lit. f) și art. 182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 — Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. 114/2018, pentru obiectivul de investitiții „Reabilitare DJ 413 DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu — DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km”, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 413 DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravii — DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 km”, conform Anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă cheltuielile de cofinantare de la bugetul local aferente obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 413 DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu — DN 41, km 0+000 – 9+690; 9,690 lynn ”, conform Anexei nr. 3.

Art. 4. Anexele 1 — 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția economică și investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,

Marian Mina

 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Daniela lonela Pătru

Comentarii