Primăria Florești-Stoenești închiriază apartament cu 2 camere

Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru închiriere apartament cu 2 camere și dependințe, Su = 43,66 mp situat în loc. Stoenești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 118,

  1. 1, sc. A, parter, ap. 1, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu
  2. Informaţii generale, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact;

Comuna Floreşti-Stoeneşti, prin Primar, cu sediul în com. Floreşti-Stoeneşti, sat Stoeneşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, tel/fax 0246256005, 0246256258, cod fiscal 5123799, persoană de contact Matache Andrei, e-mail: [email protected]stoenesti.ro;

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Apartament cu 2 camere și dependințe, Su = 43,66 mp, situat în loc. Stoenești, str. 1 Decembrie 1918 nr. 118, bl. 1, sc. A, parter, ap. 1, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu;

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia, respectiv caietul de sarcini – instrucţiuni pentru ofertanţi este gratuit și se eliberează în baza unei cereri depuse la sediul Primăriei comunei Floreşti-Stoeneşti, la data înregistrării acesteia începând cu data publicării anunţului până în data de 15.02.2018.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul achiziţii publice, sediul Primăriei comunei Floreşti-Stoeneşti;

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 16.02.2018 ora 12,00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 21.02.2018 ora 11,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Ofertele în plic închis se depun la Primăria com. Floreşti-Stoeneşti, sat Stoeneşti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 123, la Biroul achiziţii publice;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta trebuie depusă  în plicuri sigilate, purtând denumirea şi adresa ofertantului, astfel:

  1. plicul cu documentele de calificare (conform caietului de sarcini);
  2. plicul cu oferta financiară (conform caietului de sarcini);

Aceste  plicuri se vor introduce într-un plic exterior (pachet) închis corespunzător şi netransparent, pe plicul exterior se trece adresa autorităţii contractante cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 21.02.2018 ora 11,00.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de 21.02.2018 ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Floreşti-Stoeneşti. Plicurile sigilate se depun la sediul Primăriei și se predau comisiei de evaluare, până la data și ora stabilite pentru deschiderea lor, respectiv data de 21.02.2018, ora 11,00.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen de 30 de zile de la data comunicării actului contestat. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.

Comentarii