Organigrama aparatului propriu al CJ, modificată

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a1 Consiliului Județean Giurgiu

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrat la nr. 9358 din 21 iulie 2020, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse și Raportul de specialitate nr. 9359 din 21 iulie 2020 a1 Compartimentului resurse umane si coordonarea activității instituțiilor publice de cultură;

Văzând prevederile:

  • Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • 408 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Hotarârea nr.41 din 21 mai 2020, a Consiliului Județean Giurgiu.

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(2) lit.c) și art. 178 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul a1 art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. — Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de Specialitate a1 Consiliului Județean Giurgiu, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.139 din 25 octombrie 2019 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județen Giurgiu, rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură care răspunde de comunicarea și punerea în aplicare a hotărârii.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Marian Mina

 

 

 

 

 

 

Comentarii