Ordine de zi încărcată la ședința ordinară a Consiliului Județean

Consilierii județeni sunt convocați, săptămâna viitoare, în ședința ordinară a lunii mai, ședință programată miercuri, 29 mai, la ora 11.

Pe ordinea de zi sunt înscrise 26 de puncte, după cum urmează:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 23 aprilie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu

2.Raportul președintelui nr.6076 din 07 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.6077 din 07 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Județului Giurgiu, pe anul 2018

3.Expunerea de motive nr.6414 din 13 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.6415 din 13 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, pe anul 2019

4.Expunerea de motive nr.6481 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.6482 din 14 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2018-2019 și în semestrul I al anului școlar 2019-2020, precum și a numărului și cuntumului acestora

5.Expunerea de motive nr.6601 din 16 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6602 din 16 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare drumul judeţean DJ  412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601

6.Expunerea de motive nr.6484 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6485 din 14 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Vărăști în vederea realizării lucrării “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 şi DJ 412 – amenajare intersecţie km 19+889”

7.Expunerea de motive nr.6486 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6487 din 14 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Gostinu în vederea realizării lucrării “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”

8.Expunerea de motive nr.6688 din 17 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6689 din 17 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Comana în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare trotuare în Budeni, comuna Comana, județul Giurgiu”

9.Expunerea de motive nr.6690 din 17 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6691 din 17 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Valea Dragului în vederea realizării lucrărilor “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – șanțuri betonate” și “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului – accese proprietăți”

10.Expunerea de motive nr.6795 din 20 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.6796 din 20 mai 2019 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orașul Bolintin Vale în vederea realizării obiectivului de investiții “Realizare sistem de preluare şi dirijare ape pluviale, tip rigolă carosabilă din beton monolit, în intravilanul localităţii Bolintin-Vale, oraşul Bolintin Vale, pe DJ 601”

11.Expunerea de motive nr.6045 din 06 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.6046 din 06 mai 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect

12.Expunerea de motive nr.5663 din 23 aprilie 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.5664 din 23 aprilie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.217 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului “Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network“ (“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”), Acronim: W-TEN și a cheltuililor legate de proiect

13.Expunerea de motive nr.6603 din 16 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.6604 din 16 mai 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune și Strategiei realizate în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136

14.Expunerea de motive nr.5280 din 15 aprilie 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.5281 din 15 aprilie 2019 al Compartimentului programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136

15.Expunerea de motive nr.6423 din 13 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6424 din 13 mai 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Comana din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

16.Expunerea de motive nr.6425 din 13 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6426 din 13 mai 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Vedea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

17.Expunerea de motive nr.6450 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6451 din 14 mai 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Slobozia din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

18.Expunerea de motive nr.6452 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6453 din 14 mai 2019 al Direcției juridice și achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Herăști din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

19.Expunerea de motive nr.6438 din 14 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6439 din 14 mai 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Giurgiu

20.Expunerea de motive nr.6505 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6506 din 14 mai 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu, achiziționat în cadrul proiectului ”EOCES– Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în Situații de Urgență în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu – Ruse” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu

21.Expunerea de motive nr.6507 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6508 din 14 mai 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DJ 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) şi DJ 503 (zona Bălanu-Ghizdaru , zona Toporu-Răsuceni)

22.Expunerea de motive nr.6509 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6510 din 14 mai 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 503A (zona Răsuceni – Drăgănești)

23.Expunerea de motive nr.6742 din 20 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6743 din 20 mai 2019 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 507 (zona Gostinu)

24.Expunerea de motive nr.6805 din 21 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6806 din 21 mai 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

25.Expunerea de motive nr.6828 din 21 mai 2019, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.6829 din 21 mai 2019 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și completarea Hotărârii nr.135 din 31 iulie 2017 și Hotărârii nr.10 din 31 ianuarie 2018 ale Consiliului Județean Giurgiu

26.Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu pe anul 2018

 

 

Comentarii