Noii consilieri județeni, convocați în prima ședință ordinară a mandatului

După ce, joi, au depus jurământul oficial, consilierii județeni aleși în urma scrutinului din 27 septembrie sunt convocați în prima ședință ordnară a mandatului, care va avea loc joi, 29 octombrie:

”PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU,

În temeiul art.179 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) și alin.(6) raportat la art.134 alin.(5) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

Art.1. În conformitate prevederile art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă plenul Consiliul Județean Giurgiu în ședință publică ordinară în data de 29 octombrie 2020, ora 11.00 la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu din Giurgiu, B-dul București, nr.10, et.II – Sala de ședințe.

 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, sunt puse la dispoziția consilierilor județeni.

 

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la momentul adoptării acestora.

 

Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

 

 

 

GIURGIU,23 octombrie 2020 Nr.234

 

ANEXĂ

la Dispoziția nr.234 din 23 octombrie 2020 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu

 

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

al ședinței ordinare publice a Consiliului Județean Giurgiu din data de 29 octombrie 2020, ora 1100

 

 

 

 

  1. Referatul de aprobare nr.13705 din 23 octombrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.13706 din 23 octombrie 2020 al Direcţia juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.110 din 23 octombrie 2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dl.Dumitru Beianu                           – preşedinte C.J.G

dna. Daniela Cioacă                          – director executiv

 

  1. Referatul de aprobare nr.13707 din 23 octombrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.13708 din 23 octombrie 2020 al Direcţia juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.111 din 23 octombrie 2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate, precum și numărul membrilor fiecărei comisii

Prezintă: dl.Dumitru Beianu                           – preşedinte C.J.G

dna. Daniela Cioacă                          – director executiv

 

  1. Referatul de aprobare nr.13709 din 23 octombrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.13710 din 23 octombrie 2020 al Direcţia juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.112 din 23 octombrie 2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate

Prezintă: dl.Dumitru Beianu                           – preşedinte C.J.G

dna. Daniela Cioacă                          – director executiv”

Comentarii