Modificări în componența Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere referatul de aprobare a1 Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrat la nr. 11383 din 26 august 2019, avizul Comisiei juridice, apărnrca ordinei publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultura, protecție socială, raportul de specialitate nr.11384 din 26 august 2019 al Direcției juridice și achiziții publice și adresele nr.53298 din 23 august 2019 și nr.48013 din 29 iulie 2019 ale Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

Văzând prevederile art.85 alin (4) din Legea nr.445/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Avizul nr.7782/ANPD din 09.09.2019 al Autorității Naționale a Persoanelor cu Dizabilității;

Ținând cont de prevederile art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.173 a1in.(5) lit b) și al art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. — Se aprobă componența nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după cum urmează:

Preşedinte:- dr. Florea Mihaela, medic specialist medicină generală, salariată a D.G.A.S.P.C. Giurgiu; absolventă de cursuri de management în domeniul socio-medical

Membrii:

  • Dna Băluță Maria, medic primar medicină generală;
  • D-nul Costache George reprezentant Asociația ”Societatea de Oncologie Mama și Copilul” Giurgiu
  • Dna Pîrlog lonela, asistent social, salariat al G.A.S.P.C.Giurgiu
  • Dna Bodeanu Nicoleta Adina — psiholog, salariat al G.A.S.P.C.Giurgiu

Art.2 — Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3. —Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale dc Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE,

Marian Mina

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela lonela Pătru

Comentarii