Consiliul Județean – solicitare către Guvern

Consilierii județeni solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public a1 statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu:

”CONSILIUL JUDEȚEAN

Având in vedere Referatul de aprobare nr.15491 din 14 noiembrie 2019 al preşedintelui, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.15492 diti 14 noiembrie 2019 al Direcției logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a1 bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de de prevederile art.178 a1in.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art.292 alin.(1)-(6) și art.182 a1in.(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public a1 statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu a unui imobil situat în Bdu1 București, km.5-6, sat Remuș, comuna Frătești, județul Giurgiu, cu datele de identificare din Anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Imobilul prevăzut la art.1 se declaTă bun de interes județean și are datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin grija seci’etaru1ui general ul județului Ciurgiii.

 

Art.4. Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

Comentarii