Consiliul Județean – finanțare pentru Muzeul ”Teohari Antonescu”

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu” și a cheltuielilor legate de proiect

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

 Având în vedere Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrat la nr. 12471 din 17 septembrie 2019, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr. 12472 din 17 septembrie 2019 al Compartimentului Programe si proiecte europene;

Văzând prevederile:

  • Ghidului Solicitantului pentru Programul Granturi SEE 2014-2021, RO-CULTURA, Apelul “Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”;
  • Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ți completările ulterioare;

 

Tinând cont de prevederile art. 178 alin. (1) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind CoduI administrativ;

În temeiul art. 173 alin. (5) lit. d) si j) și al art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privid Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu” și cheltuielile legate de proiect.

 

Art. 2. (1) Se aprobă asigurarea de către Județul Giurgiu, în calitate de Promotor de proiect, a următoarelor:

a. cofinanțarea/contribuția proprie ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului pană la primirea tranșelor aferente sprijinului financiar nerambursabil de la Operatorul de program.

b. resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului sau a ajutorului de stat pentru care s-a dispus recuperarea și a dobânzilor aferente, dacă este cazul.

c. resursele necesare (umane, tehnologice etc.) implementării

d. își asumă obligația de a restitui Operatorului de program sumele platite în avans de acesta si neutilizate sau nejustificate corespunzator, precum și sumele declarate de Operatorul de program ca fiind neeligibile, sumele rezultate din nereguli/fraude, sumele provenite din reduceri procentuale/corectii financiare aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor legislației aplicabile sau ale contractului de finanțare, stabilite conform legislației aplicabile.

e. sustenabilitatea rezultatelor proiectului, care poate include activități de follow-up, parteneriate pe termen lung, continuarea expozițiilor etc.

f. crearea a 10 locuri de muncă în cadrul Muzeului Județen „Teohari Antonescu”, conform prevederilor din cererea de finanțare.

(2) Bugetul total al proiectului este de maxim 2.500.000 euro echivalent a 12.000.000 Iei, din care: bugetul alocat Județului Giurgiu e.nte ele maxim 2.250.000 euro, echivalent a 10.800.000 lei, iar bugetul partenerilor este de maxim 250.000 euro echivalent a 1.200.000 Iei. Conform Ghidului Solicitantului: „Rata maximă a finanțării nerambursabile este de 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului”, cofinanțarea Județului Giurgiu este de 20% din valoarea totala a bugetului proiectului  alocat Județului Giurgiu, respectiv de maxim 450.000 Euro echivalent a 2.160.000 Iei.

Art. 3. Se asigură disponibilitatea reprezentanților din echipa de management și din echipa de implementare a proiectului pe întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Art. 4. Se asigură disponibilitatea tuturor celorlalte resurse planificate a fi utilizate pentru implementarea proiectului, astfel cum au fost descrise în Cererea de finanțare.

Art. 5. Obligațiile asumate conform art. 2 alin. (2) vor fi incluse în bugetul propriu de venituri ți cheltuieli al Judetului Giurgiu, prin rectificarea acestuia, după aprobarea finanțării nerambursabile și semnarea contractului de finanțare din Programul Granturi SEE&Norvegiene.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economică și investiții și Compartimentului Programe și proiecte europene.

 

P R E Ș E D I N T E,

Marian MINA

 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela lonela PĂTRU

Comentarii