Concesiuni aprobate la Consiliul Județean

Un alt proiect de hotărâre adoptat miercuri vizează însușirea propunerii de concesiune a imobilului teren in supra ață de 4999 mp aflat in domeniul public a1 Județului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, Str. București, nr. 57, înscris în CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293:

”CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având in vedere Referatul de aprobare nr.13935 din 15 octombrie 2019 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de şanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeanä, Raportul de specialitate nr.13936 din 15 octombrie 2019 al Direcției Logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor;

Văzând prevederilc art.302 și art.303 alin.(1) și (4) din Ordonanța de Urgențä a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Ținând cont de prevederile art.178 alin.(1) din Ordonanța de Urgențã a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.173 alin.(4) lit.b) şi al art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgențä a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRÃŞTE:

 

Art. 1. Se însușește propunerea de concesiune a imobilului teren in suprafațã de 4999 mp aflat in domeniul public al Județului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, Str. București, nr.57, înscris în CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea ducerii la îndeplinire Direcției logisticä, tehnologia informației și managementul spitalelor, precum și Direcției juridice și achiziții publice.”

 

Comentarii