Comisie pentru protecția copilului la Giurgiu

Un alt proiect de hotărâre adoptat de consilierii județeni în ședința lunii noiembrie este cel privind înființarea comisiei pentru protecția copilului:

”CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15497 din 14 noiembrie 2019 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.15498 din 14 noiembrie 2019 al Direcției juridice și achiziții publice, adresa nr.6168 din 15 octombrie 2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Giurgiu și adresa nr.18326 din 17 octombrie 2019 a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu;

Văzând prevederile H.G. nr.502/2fll7 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

Ținând cont de prevederile art.178 alin.(1) dln Ordonanța de Urgențâ a Guvernului nr.5 //2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.173 alin.(5) lit b) și al art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. — Se aprobă constituirea Comisiei pentru protecția copilului, organ de specialitate al consiliului județean, bară personalitate juridică, cu activitate decizională în materia protecției și promovării drepturilor copilului, în următoarea componență:

Președinte: Secretarul General al județului Giurgiu

Vicepreședinte: Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Membri: dr.Ștefan Rodica, medic specialist Medicină de Familie (medic medicină generală copii) — desemnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Giurgiu

Apostol Lidia — desemnată de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu

Bardă Mariana — director executiv – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu

Costache George – Asociația ”Societatea de Oncologie Mama și Copilul”

Marinescu Paul – Fundația ”Sfânta Maria”.

 

Art. 2. – Membrii supleanți desemnați sunt după cum urmează:

 

  • Samoilă Maria Rodica, medic primar pediatrie – Direcția de Sănătate Publică a Județului Giurgiu;
  • Riureanu Carmen – Inspectoratul Școlar Jiidețean Giurgiti:
  • Bibiță Daniela — consilier superior- Agenția Județeană pentru Plăți și lnspecție Socială Giurgiii;
  • Piciu Andreea-lrina – Asociația ”Societatea de Oncologie Mama și Copilul”;
  • Petcu Florentina – Fundația ”Sfânta Maria”.

 

Art.3. — Începând cu data prezentei, Hotărârea nr.167 din 31 august 2017, modificată prin Hotărârea nr.104 din 30 iulie 2019 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.4. – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri pe care o va comunica membrilor comisiei.”

Comentarii